Điều Khoản Sử Dụng

Điều khoản sử dụng
Trách nhiệm pháp lý về thông tin chung và thông tin sản phẩm
Chúng tôi cố gắng cung cấp thông tin cập nhật và chính xác cho người dùng. Tuy nhiên, chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào về tính đầy đủ, thực tế và chính xác của thông tin. Trách nhiệm đối với thiệt hại trực tiếp hoặc gián tiếp vô hình hoặc hữu hình được loại trừ. Việc sử dụng thông tin được thực hiện với rủi ro thuộc về người sử dụng, trừ khi thông tin không chính xác được ghi lại một cách cố ý hoặc do lỗi sơ suất nghiêm trọng.

Shopping Cart